Kiếm Võng 3: Tổng hợp các thay đổi kỳ huyệt ngày 15/04

Vạn Hoa

Tâm pháp Hoa Gian Du, kỳ huyệt tầng 11 “Dao Liễu” (“Thính Phong Xuy Tuyết” có thể thi triển khi sử dụng tâm pháp Hoa Gian Du, nhưng thời gian hồi chiêu tăng 60 giây) điều chỉnh thành: “Thính Phong Xuy Tuyết” có thể thi triển khi sử dụng tâm pháp Hoa Gian Du, nhưng thời gian hồi chiêu tăng 30s.

Chú ý: Giảm thời gian hồi chiêu của “Thính Phong Xuy Tuyết” trong tâm pháp Hoa Gian Du, tăng cường tính cạnh tranh của kỳ huyệt này với kỳ huyệt tấn công cùng tầng khác, giảm sự khác biệt khi lựa chọn tấn công hoặc phòng ngự trong tâm pháp Hoa Gian Du.

Thiên Sách

Chiêu thức “Gầm Như Hổ” (Thi triển khi khí huyết bản thân thấp hơn 30%, khiến hiệu quả trị liệu bản thân chịu được tăng 10%, sẽ không trọng thương, duy trì 10s) điều chỉnh thành: Thi triển khi khí huyết bản thân thấp hơn 40%, khiến hiệu quả trị liệu bản thân chịu được tăng 20%, sẽ không trọng thương, duy trì 10 giây.

Chú ý: Giảm điều kiện phóng thích của chiêu thức khiến Thiên Sách càng có đủ điều kiện thi triển “Gầm Như Hổ” trong chiến đấu, bảo đảm sinh tồn bản thân; tăng thời gian nhận hiệu quả trị liệu của Gầm Như Hổ cũng tăng cơ hội sinh tồn cho Thiên Sách.

Minh Giáo

Kỳ huyệt tầng 6 Tham Ma Phạt Tội: Hiệu quả giảm sát thương của Tham Ma Thể là 40%, trong thời gian hiệu quả mỗi giây gây sát thương nội âm dương cho 5 mục tiêu trong phạm vi 8 thước, dưới nội công Minh Tôn Lưu Ly Thể ép mục tiêu tấn công bản thân.

Phần Ảnh

Kỳ huyệt tầng 11 Nhật Nguyệt Tề Quang: Sau trạng thái mãn nhật mãn nguyệt duy trì nhật linh nguyệt hồn đang có của bản thân, tiêu hao mãn nhật mãn nguyệt hồi 50% nhật linh nguyệt hồn tương ứng.

Chú ý: Điều chỉnh thỏa đáng tốc độ tích lũy nhật linh nguyệt hồn của Minh Giáo.

Kỳ huyệt tầng 10 Thiện Ác Như Mộng: Thi triển Sinh Tử Kiếp đồng thời khiến mục tiêu chịu hiệu quả Sinh Tử Kiếp Nhật và Sinh Tử Kiếp Nguyệt, nhưng thời gian hiệu quả giảm 1 nửa.

Chú ý: Giảm thiểu một cách thỏa đáng hiệu quả khống chế của Sinh Tử Kiếp.

Cái Bang

Tiếu Trần Quyết

Kỳ huyệt tầng 4 Chiến Long: Trong thời gian chiến đấu nếu lượng mana lớn hơn 80% sẽ khiến sát thương bản thân phải chịu giảm 20%, duy trì 6 giây.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: