Kiếm Võng 3: Tổng hợp các thay đổi kỳ huyệt ngày 15/04

Đường Môn

Điểu Tường Bích Không ko cộng hưởng thời gian hồi chiêu với Phù Dao Trực Thượng nữa.

Thiên La

Thực Cơ Đạn tăng 10% sát thương.

Đồ Cùng Chủy Kiến, nổ cơ quan ám sát trong phạm vi 30s, tạo thành sát thương nội độc đối với tối đa 6 mục tiêu trong phạm vi 6 thước quanh cơ quan, có hiệu quả tỏa túc, mỗi cơ quan tỏa túc 2 giây, thời gian hiệu quả có thể cộng dồn.

Quỷ Phủ Thần Công: Tiêu hap 20 điểm thần cơ, thêm đạn cho Thiên Cơ Nỏ, tăng sát thương chó 15 lần tấn công sau của Liên Nỏ và Trọng Nỏ trên diện rộng, duy trì 2 giây. Thi triển với mục tiêu cách Thiên Cơ Nỏ tối đa 4 thước.

Trạng thái tăng sát thương của Quỷ Phủ Thần Công điều chỉnh lên người chơi khi thi triển kĩ năng này.

Hiệu quả giảm sát thương của kỳ huyệt tầng 4 Thiên Cơ Thần Tốc có thể cộng dồn với hiệu quả giảm sát thương khác.

Kinh Vũ Quyết

Tăng 5% hiệu quả sát thương của Liệt Thạch Nỏ.

Chuyển Lạc Thất Tinh: Thêm tỏa túc 2 giây.

Thương Vân

Thuẫn Hồi sau khi thu thuẫn về sẽ ko gây ra thời gian điều tức (hồi chiêu) công cộng cho người chơi.

Phần Sơn Quyết, Thiết Cốt Y, kỳ huyệt tầng 1 Quyền Môn: Thuẫn Phi giảm sát thương 20%, có thể phóng ra với mục tiêu đối địch khác ngoài mục tiêu đang tấn công 10 thước.

Trường Ca

Mạc Vấn

Hiệu quả sát thương duy trì của kỳ huyệt tầng 6 Biệt Hạc giảm 10%.

Tương Tri

Tăng 20% hiệu quả trị liệu với mục tiêu của Sơ Ảnh Hoành Tà.

Tàng Kiếm

Kỳ huyệt tầng 12 ”Phiến Ngọc” (Bị tấn công khiến khí huyết bản thân còn dưới 1% sẽ tiêu hao toàn bộ kiếm khí hồi HP, mỗi điểm kiếm khí hồi phục tối đa 0,2% khí huyết bản thân, hiệu quả này dùng tối đa 5 phút 1 lần) điều chỉnh thành: Bị tấn công khiến khí huyết bản thân còn dưới 1% lập tức hồi phục 10% khí huyết và tiêu hao toàn bộ kiếm khí hồi HP, mỗi điểm kiếm khí hồi phục tối đa 0,2% khí huyết, hiệu quả này dùng tối đa 3 phút 1 lần.

Chú ý: Hiệu quả hồi phục cố định 10% HP có thể giúp Tàng Kiếm tránh trường hợp ko có kiếm khí mà chết bất đắc kỳ tử, điều chỉnh thời gian hồi chiêu giúp phù hợp hơn với nhịp độ trận đấu.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: